Algemene voorwaarden

EMOSI VOF
Bijlokstraat 156
3020 Herent

www.emosi.be - info@emosi.be

ondernemingsnummer: 0786.630.804

KBC KREDBEBB BE29 7330 6400 40 64


Artikel 1. Definities en algemeen

 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
  Emosi: De VOF Emosi, gevestigd te Herent.
  Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon, die met Emosi een overeenkomst heeft gesloten of een offerte hiervoor heeft aangevraagd.
  Partijen: Zowel Emosi als Opdrachtgever.
 2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen en gelden alleen voor de overeenkomst waarbij deze afwijkingen zijn gemaakt.

Artikel 2. Offertes en totstandkoming van de overeenkomst

 1. Alle door Emosi uitgegeven offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen na dagtekening.
 2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Emosi de door Opdrachtgever voor akkoord ondertekende offerte, retour heeft ontvangen.
 3. Emosi kan niet aan haar offerte worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan of moet begrijpen dat de offerte, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. De in een offerte of anderszins vermelde prijzen zijn inclusief BTW.
 5. De kosten voor het inschakelen van derden komen voor rekening van Opdrachtgever. Die kosten zijn niet inbegrepen in de tussen partijen overeengekomen vergoeding, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Emosi voert de overeenkomst uit, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
 2. Door Emosi opgegeven uitvoerings- en leveringstermijnen, zijn samen met de Opdrachtgever overeengekomen bij ondertekening van de offerte.
 3. Emosi is gerechtigd om bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.
 4. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor alle eventueel benodigde vergunningen en ontheffingen tenzij anders overeengekomen en vastgelegd in de offerte.
 5. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het handelen en nalaten van bezoekers, en de daar uit voortvloeiende schade, tijdens het feest of evenement.
 6. Indien door Emosi of door Emosi ingeschakelde derden in het kader van een overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, dient de Opdrachtgever de kosten te dragen verband houdende met de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. Indien de veiligheid van gasten, personeel en/of derden onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen, is Emosi gerechtigd naar eigen inzicht af te wijken van de reeds gesloten overeenkomst, dan wel deze op kosten van de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 8. Emosi kan aan Opdrachtgever vragen een verzekering af te sluiten.
 9. Indien de Opdrachtgever de verhuurde of geleverde producten voor of op het afgesproken tijdstip van levering niet in ontvangst neemt, worden de producten alsnog in rekening gebracht volgens de overeenkomst vermeerderd met de kosten voor geleden schade en/of extra onkosten geleden door Emosi door het niet aannemen van de producten door Opdrachtgever.
 10. Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de overeenkomst wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met Emosi schriftelijk overeenstemming te hebben bereikt.

Artikel 4. Wijziging overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is de overeenkomst te wijzigen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst schriftelijk aanpassen.
 2. Emosi zal bij de in onderling overleg overeengekomen aanpassing van de overeenkomst aangeven in hoeverre dit een wijziging van de prijs tot gevolg heeft.
 3. Indien Emosi uit hoofde van haar (wettelijke) zorgplicht gehouden is om meerwerk te verrichten, is zij gerechtigd dit aan Opdrachtgever in rekening te brengen, ook indien Opdrachtgever voor het verrichten van het meerwerk vooraf niet expliciet zijn toestemming heeft verleend.

Artikel 5. Vergoeding

 1. De vergoeding voor Emosi wordt berekend op grond van een vooraf vastgesteld bedrag.
 2. Naast de in het vorige lid genoemde kosten, is Emosi gerechtigd kosten in rekening te brengen voor ingeschakelde derden en de kosten verband houdend met de door die derden in redelijkheid gewenste faciliteiten. Deze kosten zijn niet inbegrepen in het tussen partijen overeengekomen bedrag, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Andere personen / bedrijven dan bedoeld in het vorige lid die worden ingeschakeld door de Opdrachtgever zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 4. Emosi is gerechtigd om kosten als bedoeld in lid 2 en 3 van dit artikel, in rekening te brengen door middel van nacalculatie.
 5. Emosi is te allen tijde gerechtigd tot deelfacturering over te gaan en / of (algehele) vooruitbetaling van de overeenkomst te verlangen.

Artikel 6. Betaling

 1. De betalingen gebeuren op het rekeningnummer BE29 7330 6400 40 64 op naam van Emosi VOF, na toezending van factuur.
 2. Bedragen zijn verschuldigd binnen de 14 dagen na factuurdatum.
 3. Bij laattijdige betaling van de factuur en na een eerste aanmaning verliest de Opdrachtgever het voordeel van de betalingstermijn met betrekking tot alle openstaande facturen, die ook onmiddellijk opeisbaar worden evenals de daarop betrekking hebbende factuurinteresten en het schadebeding.
 4. Bij niet of laattijdige betaling houdt Emosi VOF zich het recht om alle verdere prestaties op te schorten tot volledige betaling van het nog openstaande factuurbedrag bekomen is.
 5. Van rechtswege, en zonder enige aanmaning, zijn verwijlinteresten van 12 % per jaar verschuldigd op het saldo van de factuur vanaf de vervaldag tot datum van de volledige betaling.
 6. Bij toepassing van art. 1139, 1147 en 1152 van het Burgerlijk Wetboek zal na het verlopen van de betalingstermijn het onbetaalde bedrag van de factuur van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, vermeerderd worden met 10%, met een minimum van 50 euro ten titel van contractuele forfaitaire schadevergoeding.
 7. Voor alle betwistingen en geschillen inzake de onderhavige factuur behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van het Vredegerecht te Leuven en de Ondernemingsrechtbank te Leuven.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. Emosi is tegenover Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor directe schade.
 2. Emosi is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan doordat Emosi is uitgegaan van, door of vanwege Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Emosi is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst van of door de Opdrachtgever, op advies van Emosi, ingeschakelde
 4. Emosi aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard dan ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in, op, of rond de gehuurde accommodatie.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Emosi voor alle van overheidswege opgelegde boetes in verband met en alle schade die het gevolg is van het niet of niet naar behoren naleven van enig wettelijk voorschrift, enige vergunningsvoorwaarde of enig vereiste van overheidswege, norm of richtlijn.

Artikel 8. Herroeping, Annulering en Overmacht

 1.  De Opdrachtgever kan de overeenkomst gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden indien de uitvoering van de opdracht Emosi mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. De genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
 2. Het herroepingsrecht is niet van toepassing bij overeenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst indien tot de uitvoering werd overgegaan met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Opdrachtgever.
 3. Indien Opdrachtgever de overeenkomst wil annuleren na de herroepingstermijn van 14 dagen, dient dit schriftelijk te geschieden en is de Opdrachtgever de volgende annuleringskosten verschuldigd:
  - Alle door Emosi reeds gemaakte kosten en bestede uren in het kader van de overeenkomst; en
  - Vergoeding van additionele kosten die Emosi reeds heeft gemaakt voor de overeenkomst; en
  - 50% van de resterende overeengekomen vergoeding.
 4. Indien Emosi door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft zij het recht om derden in te schakelen om de werkzaamheden over te nemen. Indien dit binnen de vooropgestelde termijn van het contract niet lukt, dan kan in samenspraak met de Opdrachtgever op overeenkomst worden opgeschort zonder meerkost.
 5. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Emosi geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Emosi niet in staat is de verplichtingen na te komen. Ziekte, overlijden van de persoon die de opdracht uitvoert en arbeidsongeschiktheid in het bedrijf van Emosi of haar toeleveranciers daaronder begrepen.
 6. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden zijn Partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 7. Indien Emosi bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichting heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds verrichte deel afzonderlijk te factureren.

Artikel 9. Intellectueel eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken berusten uitsluitend bij Emosi, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Emosi verleent aan Opdrachtgever slechts een niet-exclusief, niet-overdraagbaar aan derden en niet sublicentieerbaar gebruiksrecht.

Artikel 10. Wijziging van de voorwaarden

 1. Emosi is bevoegd wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden.
 2. Emosi zal de gewijzigde Algemene Voorwaarden tijdig aan Opdrachtgever Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is meegedeeld, treden wijzigingen jegens Opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is meegedeeld.

Artikel 11. Slotbepaling

  1. Deze Algemene Voorwaarden blijven van kracht indien Emosi van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
  2. Op elke overeenkomst tussen Opdrachtgever en Emosi is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
  3. Voor alle betwistingen en geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van het Vredegerecht te Leuven en de Ondernemingsbank te Leuven.
  4. Er is sprake van een geschil als bedoeld in het vorige lid zodra één der partijen dat stelt.
  5. Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 01/02/2024.